معماری

افزایش حجم با بدنسازی

برنامه شش هفته‌ای افزایش حجم

افزایش حجم بدنسازی

سینه/پرس سینه با هالتر پشت/زیربغل هالتر خم سرشانه/پرس سرشانه با هالتر ترپز (کول)/شراگز با دمبل جلو بازو/جلو بازو با هالتر ایستاده ساعد/مچ با هالتر نشسته چهارسر ران/پرس پا پشت پا/ددلیفت رومانیائی ساق پا/ساق پا ایستاده ● الگوی پنج روز روز/بخش بدن ۱/چهارسر ران، پشت بازو ۲/ پشت، ترپز ۳/سینه، ساعد ۴/استراحت ۵/سرشانه، ساق ۶/پشت پا، جلو بازو ۷/استراحت ● برنامه …

ادامه نوشته »