پارسیان لب

التهاب گوش میانی

التهاب گوش میانی

التهاب گوش میانیO.M:که معمولاً ناشی از یک عفونت باکتریال یا ویرال است. سن: در بچه ها شایعتر است اما می تواند در هر سنی ایجاد...
error: Content is protected !!