پارسیان لب

الکتروفورز پروتئین‌های سرم

ساختمان کبد کبد، بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین اندام دستگاه گوارش است که شامل سیستم‌های زیر می‌باشد: 1- سیستم بیوشیمیایی هپاتوسیتی 2- سیستم کبدی صفراوی (هپاتوبیلیاری) 3- سیستم رتیکولواندوتلیال عملکرد کبد سیستم...
error: Content is protected !!