معماری

انمي اسفروسيتيك ،گلبول هاي قرمز كروي

انمي اسفروسيتيك

انمي اسفروسيتيك يك بيماري ارثي مي باشد كه به علت ضايعه غشا سلولي گلبول هاي قرمز كروي شكل (sphere) به وجود مي ايد. اين گلبول ها از حد طبيعي كوچكتر بوده و دوره زندگي كوتاه تري دارند.وقتي در گردش خون اين گلبول ها به طحال مي رسند،طحال انها را غير طبيعي تشخيص داده و منهدم مي كند. بيماراني كه اين …

ادامه نوشته »