معماری

انيزوسيتوزيس

اندازه های گلبول قرمز

انيزوسيتوزيس (Anisocytosis) به معناي افزايش دامنه تغييرات در اندازه و حجم گلبول هاي قرمز مشاهده شده در لام خون محيطي بيمار مي باشد.در صورتيكه ميزان انيزوسيتوز بسيار شديد باشد،از انجايي كه ميزان هموگلوبين هر سلول با سلول مجاور فرق دارد،انديكس MCHC فاقد ارزش است. ماكروسيت(Macrocyte) به گلبول هاي قرمز با قطر 9 ميكرون و يا بيشتر اطلاق مي شود.افزايش تعداد …

ادامه نوشته »