معماری

اوکسیسپوروم

عفونت‌های منتشره از راه خون

هیستوپاتولوژی پاراکوکسیدیومایکوزیس پوست

عفونت‌های قارچی منتشره از راه خون Hematogenously Disseminated Fungal Infections بسیاری از میکوزهای مهاجم هنگامی آثار خود را نشان می‌دهند که یک ارگان هدف مشخص مانند ریه یا مغز درگیر شده باشد اما برخی از میکوزهای مهاجم لوکالیزاسیون خاصی ندارند. نشانه‌ها و تظاهرات عمده و اصلی این قبیل میکوزهای مهاجم “تب” است. امکان انتشار گسترده‌ی خونی تقریباً با هریک از …

ادامه نوشته »