پارسیان لب

اگر نوزاد نتواند از پستان شير بخورد چه کنیم؟روش شیر دادن نوزاد با فنجان،شیر دادن به نوزاد با دست

اگر نوزاد نتواند از پستان شیر بخورد چه کنیم؟روش شیر دادن نوزاد با فنجان،شیر دادن به نوزاد با دست,دوشیدن شیر پستان با دست،دوشیدن شیر...
error: Content is protected !!