پارسیان لب

اگزوفیالا جینسلمی

آشنائی با خصوصیات قارچهای مسبب مایستوما   قارچهای متعددی بعنوان عوامل ایجاد کننده‌ی مایستومای قارچی (یومایکوتیک) شناخته شده‌اند. مهمترین آنها شامل سودوآلشریا بوئیدی، مادورلا مایستوماتیس، مادورلا...
error: Content is protected !!