پارسیان لب

بازدارنده عليه فاکتور VII و V

کمبود و کاهش فيبرینوژن (Factor I) فيبرينوژن را كدگذاري مي كنند. نقص ژني در هر ،ɤ و β و α سه ژن متفاوت روي...
error: Content is protected !!