معماری

بازدارنده های انعقادی

کاهش ارثی و اکتسابی فاکتور های انعقادی

انعقاد خون

کمبود و کاهش فيبرینوژن (Factor I) فيبرينوژن را كدگذاري مي كنند. نقص ژني در هر ،ɤ و β و α سه ژن متفاوت روي كروموزوم 4 زنجيره هاي موجب فقدان فيبرينوژن مي شود. فقدان ارثي فيبرينوژن بسيار نادر است و خونريزي از α كدام از سه ژن به ويژه بدو تولد با خونريزي از بند ناف و ختنه نمايان مي …

ادامه نوشته »