پارسیان لب

بازوفیلیک نورموبلاست

گلبولهای قرمز سلولهای بسیار مهمی هستند که بواسطة دارا بودن مولکول هموگلوبین، وظیفة اکسیژن رسانی به بافتهای مختلف را عهده دار می باشند. در...
error: Content is protected !!