معماری

بانو

اسم دختر ایرانی با حرف ب

اسامی دخترانه

  باستیان : بردبار ، شکیبا بانو : خانم، کلمه احترام درباره بانوان بانو گشسب : نام دختر رستم زال ، زن گیو و مادر بیژن بردبار : شکیبا، با حوصله برسومه : برسم، شاخه‌های گیاه برنا : جوان ، خوش اندام برومند : خوش قامت،نام مادر بابک خرمدین بلوت : درخت سودبخش بنفشه : نام گلی است به آفرید …

ادامه نوشته »