پارسیان لب

باکتری گرم مثبت

گزارش کار های زیست جانوری فیزیولوژِی (فیزیولوژی جانوری) گزارشکار فشار خون چکیده: فشار خون، نیروی است حاصل از انقباض بطن چپ قلب که به خون و در...
error: Content is protected !!