پارسیان لب

بدست آوردن میانگین و انحراف معیار

بدست آوردن خودکار انحراف معیار و ضریب تغییرات و میانگین (cv,sd,mean) در آزمایشگاه. با این فایل اکسل طراحی شده به راحتی قدر هستید با دادن...
error: Content is protected !!