پارسیان لب

برای قند خون چند ساعت باید ناشتا باشیم

آزمایش قند خون و شرایط قبل از نمونه گیری،تفسیر تست قند خون و مقدار نرمال قند خون،مقدار ناشتایی برای آزمایش قند خون fbs،مقدار قند...
error: Content is protected !!