پارسیان لب

برطرف کردن انسداد شدید راه هوایی درشیرخواران

علائم و نشانه های انسداد راه هوایی،نجات اورژانسی فرد دارای انسداد راه هوایی توس جسم خارجی،اقدامات اورژانس برای انسداد خفیف...   انسداد راه هوایی با بسته...
error: Content is protected !!