پارسیان لب

برنامه استانداردسازی در آزمایشگاه

بسته استانداردسازی و کنترل کیفی در آزمایشگاه،برنامه تشخیص باکتری مجهول،کافیه مشخصات باکتری رو به نرم افزار بدهید تا باکتریهای دارای ویژگی را مشخص کند،برنامه...
error: Content is protected !!