پارسیان لب

برگ بیدی

برگ بیدی  -  WANDERING JEW TRADESCANTIA ALBIFLORA : نام علمی   COMMELINACEAE  - كملیناسه : خانواده از جنوب کانادا جنوب تا شمال آرژانتین : بومی منطقه           برگ بیدی: اسم علمی برگ بیدی...
error: Content is protected !!