پارسیان لب

برگ قاشقی

  گل اسپاتی فیلوم  -  SPATHER FLOWER SPATHIPHYLLUM WALLISII : نام علمی   ARACEAE  - گلشیپوریان : خانواده آمریکای مرکزی : بومی منطقه برگ قاشقی , گل چمچه ای , Peace lily...
error: Content is protected !!