پارسیان لب

برگ گندمی

گندمی  -  SPIDER PLANT CHLOROPHYTUM COMOSUM : نام علمی   AGAVACEAE LILIACEAE  - خنجریان - سوسنی ها : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه کلروفیتوم ,سنجاقی, برگ گندمی , Ribbon Plant,...

گندمی موسلی  -  MUSLI CHLOROPHYTUM TUBEROSUM : نام علمی   AGAVACEAE  - خنجریان : خانواده بخش هایی از آفریقا و هند : بومی منطقه کلروفیتوم , برگ گندمی : نام های دیگر         گندمی...
error: Content is protected !!