پارسیان لب

برگ گورخر

زبرينا  -  WANDERING JEW TRADESCANTIA ZEBRINA : نام علمی   COMMELINACEAE  - كملیناسه : خانواده مکزیک : بومی منطقه گورفيل , برگ گورخر , Wandering Jew,Zebrina pendula,Inch Plant, Variegated Wandering Jew...
error: Content is protected !!