پارسیان لب

بهترین راه تشخیص سرطان پرستات

پروتئیني است كه عمدتا توسط سلول ها در پروستات توليد مي شود. بیشتر PSA به داخل مایع مني رها مي شود، اما مقدار کمی...
error: Content is protected !!