پارسیان لب

بهترین مزون

این لغت ریشه فرانسوی داشته و معنی خانه می دهد و در فارسی تداعی کننده خیاط خانه می باشد.   شما لباسهای...
error: Content is protected !!