معماری

بوجه

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف ب

اسم فارسی پسر با حرف ب

        بابک : نام پسر ساسان در زمان اشکانیان باتیس : نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم بادرام : کشاورز باربُد : نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز بامداد : نام پدر مزدک بامشاد : نام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان بامگاه : هنگام بامداد بایگان : نگهدارنده بخت آفرین : نام پدر هیربد …

ادامه نوشته »