معماری

بوردتلا برونشی سپتیکا

بوردتلا Bordotella

رنگ آمیزی گرم بوردتلا پرتوسیس

بوردتلا کوکسی های گرم منفی کوچک و متحرک و یا بی حرکت هستند که به صورت منفرد ، دوتایی و به صورت پلی مورف دیده میشوند. این باکتریها هوازی مطلق می باشند . در رنگ آمیزی تولوئیدن بلو دانه های متاکروماتیک در دو قطب دیده میشوند . این باکتریها فاقد اسپور هستند و کپسول در کشت های جوان مشاهده میشود. …

ادامه نوشته »