پارسیان لب

بیماری آدیسون

مینرالوکورتیکوئیدها و گلوکوکورتیکوئیدها هورمون هایی هستند که به طور طبیعی توسط غدد آدرنال که در نزدیکی کلیه قرار دارند، تولید می شوند. هردوی این...
error: Content is protected !!