پارسیان لب

«بیماری خرما»

با رعایت برخی از توصیه ها،اولین گردش نوزاد برای اولین بار نباید هراسناک باشد. بعد از زایمان،شاید ساعت ها بنشینید و به حرکات فرزندتان چشم...
error: Content is protected !!