پارسیان لب

تاریخ کمانچه

تاریخچه کمانچه کمانچه از سازهای زهی قدیم ایران و در واقع نوع تکامل یافته رباب، کاسه گرد و پایه آهنی دارد و مانند تار و ویولن...
error: Content is protected !!