معماری

تاژ

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف ت

اسم فارسی پسر با حرف ب

        تاژ : برادر هوشنگ پیشدادی تخشا : کوشنده تَسو : واحد زمان تکاپو : جستجو تَنسِر : نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان تَهماسب : از بزرگان ملک داراپادشاه ایران تَهمتَن : بزرگ پیکر تهمورس : دلیر و پهلوان. نام دومین پادشاه پیشدادی توانا : نیرومند، زورمند تور : نام پسر شاه فریدون تورج : دلیر …

ادامه نوشته »

اسم دختر ایرانی با حرف ت

اسامی دخترانه

تارا :ستاره تناز: مادر لهراسب – دختر آرش کمانگیر تینا: عاشق نوازش توشنامئیتی: فرشته مهر و دوستی تیتک: از نامهای زرتشتیان امروزی تابان : نورانی، فروغمند تابانروی : از نام های برگزیده تابانمهر : از نام های برگزیده تابش : نورافشان تابناک : پرتو، نورانی تابنده : تابیدن تازه : جدید، پرتراوت، لطیف تاژ : لطیف و نازک تخشک : …

ادامه نوشته »