پارسیان لب

تخلیص اسیدهای نوکلئیک

شرکت زیست ابزار پژوهان در مرداد  ماه 1389 با هدف بومی سازی فناوریهای روز دنیا در تولید و تجاری سازی فراوردهای تشخیص پزشکی  تاسیس...
error: Content is protected !!