معماری

تخمك

اطلاع نداشتن از تخمك گذاری شانس باروری را كاهش می دهد

تخمك گذاری

  هرماه یك تخمك در تخمدان رشد كرده و ازاد شده و به سمت رحم حركت می كند.تخمك بعد از آزاد شدن تنها 14 ساعت برای بارور شدن زمان دارد.  تخمك زمانی كه جدا می شود از لوله های تخمدان به سمت رحم حركت می كند. در این مسیر این شانس را دارد تا بارور شود. چنانچه تخمك بارور نشود …

ادامه نوشته »