پارسیان لب

ترومبوز وریدی

لخته شدن خون در ساق و ران پا     لخته شدن خون در ساق و ران پا یا ترومبوز وریدی عمقی، مشکلی است که اغلب تشخیص...
error: Content is protected !!