معماری

تست سوكروز،

هموگلوبینوری حمله ای شبانه(PNH)

  Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria هموگلوبینوری حمله ای شبانه یک بیماری همولیتیک اکتسابی،مزمن و نادر است.علت دقیق این بیماری مشخص نیست.به نظر می رسد که یک نقص اکتسابی داخلی در گلبول های قرمز وجود دارد و گلبول های قرمز نسبت به فاکتورهای موجود،در سرم که به حرارت حساس هستند(کمپلمان)حساس می شوند. عفونتها و فشارهای فیزیکی ممکن است باعث فعال شدن کمپلمان …

ادامه نوشته »