پارسیان لب

تست سوكروز،

  Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria هموگلوبینوری حمله ای شبانه یک بیماری همولیتیک اکتسابی،مزمن و نادر است.علت دقیق این بیماری مشخص نیست.به نظر می رسد که یک نقص...
error: Content is protected !!