پارسیان لب

تست نگلر

کلستریدیوم پرفرنژس یا باسیل ولشای عامل اصلی بیماری گانگرن گازی است. این باکتری بدون حرکت، دارای یک اسپور بیضی شکل مرکزی یا نزدیک به...
error: Content is protected !!