پارسیان لب

تست نگلر یا ممانعت از آلفا لسیتیناز

کلستریدیوم پرفرنژس یا باسیل ولشای عامل اصلی بیماری گانگرن گازی است. این باکتری بدون حرکت، دارای یک اسپور بیضی شکل مرکزی یا نزدیک به...
error: Content is protected !!