پارسیان لب

تست هیدرولیز اسکولین

این گروه از استرپتوکوکها به دوگروه تقسیم میشوند: آنتروکوک شامل: اسرپتوکوکوس فیکالیس، و فاسیوم .اینها در روده انسان و حیوانات یافت میشوند. چون این کوکسی ها اکثرا...
error: Content is protected !!