پارسیان لب

تشخيص هموفيلی قبل از تولد

تشخيص هموفيلی قبل از تولد با نمونه گيري از پرزهاي كوريون (chorionic villous) در 12 هفتگي حاملگي يا آمنيوسنتز (amniocentesis) در 16 هفتگي مي توان...
error: Content is protected !!