پارسیان لب

تشخیص آزمایشگاهی بوتولیسم

سابقه بیمار: مرد 25 ساله‌ای با درد شدید شکمی به بخش اورژانس مراجعه نمود. درد وی پایدار و شدید بوده و با هر تحرکی شدیدتر...
error: Content is protected !!