معماری

تشخیص زمان تخمك گذاری

تستهای پیش بینی كننده تخمك گذاری چگونه كار می كنند

تشخیص زمان تخمك گذاری

  تخمك گذاری به زمانی گفته می شود كه یك تخمك (یا در برخی موارد نادر بطور طبیعی بیشتر از یك تخمك) از تخمدان آزاد می شود و این زمان را “دوره باروری” در سیكل قاعدگی می نامند. هر ماه، یك تخمك در درون تخمدان شما به بلوغ می رسد. هنگامی كه اندازه آن به حد معینی رسید، تخمك از …

ادامه نوشته »