معماری

تشخیص سرطان پروستات

آزمایش PSA (پروستات)

آزمایش PSA

پروتئیني است كه عمدتا توسط سلول ها در پروستات توليد مي شود. بیشتر PSA به داخل مایع مني رها مي شود، اما مقدار کمی از آن نیز به درون جریان خون رها مي گردد. PSA به دو شکل در خون موجود است: آزاد (Free) و کمپلکس (cPSA، متصل به يك پروتئین). اغلب از آزمایش PSA تام، که مجموع PSA آزاد …

ادامه نوشته »