پارسیان لب

تشخیص سندرم لش- نیهان

سندرم لش- نیهان Lesch-Nyhan Syndrome سندرم لش- نیهان به عنوان سندرم نقرس نوجوانان شناخته شده است که یک اختلال نادر به ارث رسیده ناشی از کمبود...
error: Content is protected !!