پارسیان لب

تشخیص سیفلیس

تره پونما پالیدوم عامل بیماری سیفلیس ، بی هوازی مطلق ، و متحرک میباشد. سرایت این بیماری بیشتر از راه مقاربت صورت میگیرد. برای تشخیص...
error: Content is protected !!