پارسیان لب

تشخیص هموفیلی

با نمونه گیری از پرزهای کوریون (chorionic villous) در 12 هفتگی حاملگی یا آمنیوسنتز (amniocentesis) در 16 هفتگی می توان اقدام به تهیه DNA...
error: Content is protected !!