پارسیان لب

تشخیص پروتئوس

باکتری پروتئوس،تشخیص آزمایشگاهی پروتئوس،راه های عفونت پروتئوس و محیط کشت و تست های افتارقی برای باکتری پروتئوس،انواع پروتئوس پروتئوس ها در ادرار ، مدفوع انسان...
error: Content is protected !!