پارسیان لب

تغییرات دوران باردرای

با توجه به اينکه افراد خصوصيات جسمي ورواني متفاوتي دارند، تغييرات ناشي از بارداري نيز درخانمها فرق مي کند. مهمترين اين تغييرات عبارتند از : رحم...
error: Content is protected !!