معماری

تق تق دادن پا

علت تق تق و صدا دادن زانو،درمان صدای زانو

تق تق دادن صدا

علت تق تق و صدا دادن زانو و درمان آن،دلایل صدای زانو و پیشگیری از آن صدا دادن زانو یا صدای تق تق، تلق تلق مفصل درصورتیکه به صورت پایدار نباشد و باعلائمی مانند درد و ورم همراه نباشد نگران کننده نیست اگر چه ممکن است ایجاد این صدا نشان دهنده مشکلی باشد که هنوز ظاهرنشده است. در این گونه …

ادامه نوشته »