پارسیان لب

تنیس

علت ايجاد كمر درد در ورزش هاي راكتي, آرنج تنيس بازان,نوع زمين تنيس در ايجاد اسيب دخالت دارد   آسيب به مكانيسم گلنوهومرال، خصوصا عضلات چرخاننده...
error: Content is protected !!