پارسیان لب

تهیه رنگ آمیزی گرم

روش رنگ آمیزی گرم همراه با ساخت مواد رنگ آمیزی باکتریها رنگ آميزی گرم (روش اصلاح شده Perston-Morell) ) محلولها   محلول كريستال ويوله   كريستال ويوله 10گرم                     (17 گرم) اتانول 100% 100...
error: Content is protected !!