پارسیان لب

تولیدپذیری یا دقت بین آزمایشگاهی

مقدمه و تعاریف پایه:   :Method Bias درستی یا بایاس اندازه‌گیری نزدیکی توافق بین میانگین مقادیر بدست آمده از نتایج چند سری اندازه‌گیری با مقدار واقعی...
error: Content is protected !!