پارسیان لب

تکثیر گیاه سینرر

سینرر  -  CINERARIA PERICALLIS HYBRID : نام علمی   COMPOSITAE  - کلاپرکها : خانواده جزایر قناری : بومی منطقه senetti pericallis,xhybtidus,senecio : نام های دیگر                 سینرر: این گل برای پرورش در گلدان و...
error: Content is protected !!